26fed LLYTHYR CYMRAEG CANON PATRICK

Annwyl gyfeillion,
Wrth baratoi i symud ar ôl dros ugain mlynedd yn y Ficerdy i dŷ llawer llai o faint, mae Helen
a finnau wedi bod yn ceisio cael gwared llwyth o bethau di-angen: rhai yn mynd i’n plant,
rhai i siopau’r elusennau (sydd yn agored unwaith eto erbyn hyn) a’r gweddill yn cael eu
taflu. Tra’n clirio’r tŷ cawsom ein synnu gan faint o drugareddau (yn yr ystyr o ‘bric-a-brac’)
oedd gennym. Ac eto wrth fynd trwy’r trugareddau hyn daeth llu o atgofion yn ôl i ni– llawer
ohonynt yn gysylltiedig â digwyddiadau a adlewyrchodd wir drugareddau – sef cymwynasau
caredig Duw i ni a’n teulu dros y blynyddoedd.

Bydd fy nghyd-weithiwr yn y winllan, Canon Jeffrey Gainer, Meidrim, yn ymddeol tua’r un
adeg â minnau nes ymlaen yn y flwyddyn. Ieithydd brwd yw Sieffre o Feidrim, ac mae’n hoff
iawn o bwysleisio taw tair iaith sydd gennym yn y llyfr Cymun coch – sef Cymraeg, Saesneg a
Groeg. Mewn gwirionedd, wrth gwrs, dim ond tamaid bach o Roeg sydd yn y gyfrol: y weddi
hynafol sy’n mynd yn ôl at ddyddiau cynnar yr Eglwys fore – Kyrie, eleison; Christe, eleison
(Arglwydd, trugarha; Crist, trugarha).

Gweddi blaen, ddi-addurn yw hon. Mae’n mynd yn syth o’n calonnau ni at galon Duw yng
Nghrist. Dyma drysor sy’n adlewyrchu ein ffydd yn y Duw sydd wedi dangos ei drugaredd a’i
dosturi wrth ddod atom ni fel yn un ohonom ni yn Iesu Grist, gan roi ei fywyd drosom ar y
Groes fel ernes o ddyfnder ei gariad drosom ni. Mae’n eiddo i Gristnogion o bob gwlad a
diwylliant ac iaith. Y weddi Armeneg gyntaf a ddysgais, er enghraifft, oedd Der Voghormya
(‘Arglwydd trugarha’) sy’n cael ei hail-adrodd droeon yn y Litwrgi Armenaidd ac sy’n atseinio
yn fy meddwl a’m calon am wythnosau ar ôl bod mewn gwasanaeth gyda’r Armeniaid.

Un o beryglon gweddi, yn ôl Iesu, yw pentyrru geiriau. Mae yna berygl y bydd ein gweddïo
yn troi’n arwynebol neu hyd yn oed yn ymgais i dynnu sylw ac edmygedd dynion eraill sy’n
gwrando arnom ni. Mewn gwirionedd beth sy’n cyfrif yn ein gweddïo yw diffuantrwydd a
gonestrwydd. Gwreiddyn y cyfan yw ein perthynas â Duw yng Nghrist yn ystafell ddirgel y
galon. Dyna rywbeth sy’n uno Cristnogion o bob eglwys ac enwad a thraddodiad. Ar Sul y
Gweddïau fe allwn ddiolch am y Duw trugarog cariadus sy’n gwrando arnom ni ac yn
tosturio drosom ni er gwaethaf ein holl ffaeleddau a methiannau.

Gwasanaeth Cymun Cymraeg yn yr Eglwys: Dydd Sul 9 Mai (Sul y Gweddïau) 11yb
[darlleniadau t.140]; Gwasanaeth Cymun Cymraeg ar Zoom: Dydd Sul 23 Mai (Sul y
Pentecost) [darlleniadau t.147]. A WNEWCH CHI GYSYLLTU Â MR MALCOLM JONES CYN
GYNTED Â PHOSIBL OS YDYCH AM DDOD I’R GWASANAETH YN YR EGLWYS ER MWYN I NI
GADW LLE I CHI.

Ceir manylion y gwasanaethau eraill ar y daflen Saesneg.

Canon Patrick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*