28fed LLYTHYR CYMRAEG CANON PATRICK

Annwyl gyfeillion,
O ddydd i ddydd mae cynnwys y Ficerdy yn lleihau wrth i ni baratoi i symud i dŷ llawer llai o
faint. Fel mae ‘r trugareddau yn diflannu mae haenau o’r gorffennol yn mynd i ebargofiant
yn ogystal. Ceir dewisiadau anodd. Rwy’n un sy’n dueddol i grynhoi pethau, tra bod Helen y
wraig yn mwynhau cael gwared o bron pob peth nad yw’n ddefnyddiol ac ymarferol.
Ar ôl dros 40 mlynedd o briodas mae hi’n ymwybodol iawn o’m mannau gwan. “Os wyt ti
eisiau cadw hwnnw fydd ddim cymaint o le ar gyfer dy lyfrau ar y silffoedd yn y tŷ Newydd,”
medd Helen yn gyfrwys pan rwy’n ceisio cadw rhyw eitem annwyl o’r gorffennol pell. I
addasu enw nofel adnabyddus a fu’n destun sgandal yn ei dydd, ‘Llyfrau yw fy mhechod’ (er
rwyf wedi danfon cannoedd – efallai miloedd – ohonynt i Oxfam yn ystod cyfnod y gwacáu –
ac yn eu plith llawer o hen ffefrynnau gwerthfawr). Ond yn y dyfodol bydd rhaid i mi fod yn
fwyfwy dibynnol ar gyfrolau electronig ar y Kindle.
Fel y gwyddoch, rwy’n siwr, mae yna ddau ystyr i’r gair ‘trugareddau’. ‘Petheuach,
addurniadau di-werth’ (knick-knacks neu bric-a-brac yn Saesneg) medd Geiriadur y Prifysgol
am un ystyr. Dyma’r math o bethau sy’n brysur ddiflannu o’n tŷ ni. Ond mae’r ystyr arall yn
gwbl wahanol. Yn ôl yr un Geiriadur ‘trugaredd’ yw ‘tosturi (yn enwedig wrth dramgwyddwr
anhaeddiannol), calon-dynerwch, caredigrwydd’ – pethau sydd yn ein hatgoffa yn syth o
gariad cymwynasgar Duw. Tra bod y trugareddau teip cyntaf yn cael eu taflu, mae’r ail deip
o drugareddau yn dod yn fwyfwy gwerthfawr i ni. Wrth edrych yn ôl, fe gofiwn am y Duw
cariadus sydd wedi ein cynnal a’n gwarchod trwy gymaint o stormydd a chyfnodau o
dywydd teg dros y blynyddoedd. Duw graslon sydd gennym, fel dangosodd Iesu mor blaen i
ni, ac er gwaethaf ein gwendidau a’n methiannau a’r treialon rydym i gyd yn gorfod wynebu
o bryd i’w gilydd mae ei drugareddau yn parhau i’n cadw ni i fynd.
Ordeinir ein curad, Y Parchedig Kristie Godden-Griffiths, fel offeiriad ar ddydd Sadwrn 26
Mehefin yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi. A wnewch chi gadw Kristie a’i theulu yn eich
gweddïau yn ystod yr wythnosau nesaf. Oherwydd y cyfyngiadau presennol nid yw’n bosibl i
Kristie wahodd gwesteion ar wahân i’w pherthnasau agos (a minnau fel ei hyfforddwr
eglwysig). Gweinyddir y Cymun Bendigaid gan Kristie am y tro cyntaf ar ddydd Sul 27
Mehefin am 9.15yb yn Eglwys Crist.
Gwasanaeth Cymun Cymraeg ar Zoom: Gwasanaeth Cymraeg nesaf yn yr Eglwys: Dydd Sul
13 Mehefin (Drindod 2) [darlleniadau, t.160]. A WNEWCH CHI GYSYLLTU Â MR MALCOLM
JONES OS YDYCH AM DDOD I’R GWASANAETH YN YR EGLWYS ER MWYN I NI GADW LLE I
CHI.
Ceir manylion y gwasanaethau eraill ar y daflen Saesneg. Canon Patrick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*