29fed LLYTHYR CYMRAEG CANON PATRICK

Annwyl gyfeillion,
Tristwch mawr oedd clywed am farwolaeth Mrs Margaret Non Jones yn ddiweddar ar ôl
cyfnod hir o salwch. Buodd Margaret yn gyn-warden ac un o bileri Eglwys Dewi Sant, gan
chwarae rhan bwysig ym mywyd Undeb y Mamau a’r Cyngor Plwyf Eglwysig am lawer o
flynyddoedd. Mae rhai yn ei chofio fel ysgrifenyddes yn yr Ysgol Ramadeg ac yng Ngholeg y
Drindod (lle roedd hi’n ysgrifenyddes y prifathro). Er roedd ei chof wedi pallu ers sawl
blwyddyn, roedd ei hymlyniad i’r eglwys yn parhau. Bob tro roeddwn ym ymweld â hi yng
Nghartref Towy Castle (cyn y pandemig) roedd hi wastad yn dweud “Bydda i gyda chi yn yr
eglwys ddydd Sul nesaf, ficer.” Ac ar un dydd Sul gogoneddus daeth ei dymuniad yn wir pan
drefnwyd i barti o’r cartref i ymuno â ni yn y gwasanaeth Cymraeg.
“Gwae fi os na phregethaf yr Efengyl!” meddai Sant Paul. Un o reolau hynotaf yr Eglwys yng
Nghymru yw’r un sy’n gwahardd offeiriad rhag cymryd rhan mewn gwasanaeth eglwys am o
leiaf chwech mis ar ôl iddo ymddeol. Ar adeg pan mae’r eglwys yn cwyno’n gyson am y
prinder affwysol o offeiriaid sy’n medru gwasanaethu trwy’r Gymraeg, mae hyn braidd yn
ddwl yn fy marn i. Hyfrydwch mawr felly oedd derbyn galwad ffôn oddi wrth un o’n
cymdogion annwyl yng Nghapel Heol Awst yn gofyn i mi a fyddwn yn barod i ddod yno o
bryd i’w gilydd i bregethu ar ôl fy ymddeoliad. Cytunais yn hapus. Cefais fy nghyhuddo ers
lawer dydd gan yr Hybarch Ddr William Strange (Archddiacon Ceredigion gynt) o fod yn
‘Annibynwr Eglwysig’. Rwy’n dwlu ar fy nghyd-Eglwyswyr annwyl, ond mae gan Helen a
finnau hefyd ddyled arbennig i’r Annibynwyr am y croeso arbennig a dderbyniwyd gennym
wrth ymweld â Chapel yr Annibynwyr yn Harrow tra buon yn dysgu’r Gymraeg.
Yn bersonol, dyw enwadaeth ddim yn bwysig i mi. Cariad cymwynasgar Iesu Grist yw’r unig
beth sy’n cyfrif yn y pen draw. Rwyf wedi pregethu i’r Bedyddwyr Cymreig, yr Annibynwyr, y
Methodistiaid Calfinaidd (Presbyteriaid), yr Armeniaid Uniongred, a’m cyd-Eglwyswyr yn
Lloegr a’r Unol Daleithiau, yn ogystal â darlithio i fynachod Catholig (Sistersiaid a
Benedictiaid). Os nad wyf yn ddigon da i’r Eglwys yng Nghymru yn fy henaint, rwy’n siwr y
bydd Duw yn agor digon o ddrysau eraill i mi.
Pob bendith i Kristie Godden-Griffiths, ein curad, sy’n cael ei hordeinio’n offeiriad yn Eglwys
Gadeiriol Tyddewi ar ddydd Sadwrn 26 Mehefin. Dymunwn iddi weinidogaeth hir a
ffrwythlon.
Dydd Sul 27 Mehefin 11yb Gwasanaeth Cymun Cymraeg ar Zoom [darlleniadau t.165]:
Dydd Sul 11 Gorffennaf (Drindod 6) 11yb Gwasanaeth Cymun Cymraeg yn yr Eglwys
[darlleniadau, t.170]. A WNEWCH CHI GYSYLLTU Â MR MALCOLM JONES OS YDYCH AM
DDOD I’R GWASANAETH YN YR EGLWYS ER MWYN I NI GADW LLE I CHI.
Ceir manylion y gwasanaethau eraill ar y daflen Saesneg. Canon Patrick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*