NEWYDDION EGLWYS CRIST 1

Annwyl gyfeillion,
Mae Sul y Blodau yn dod heibio unwaith eto, a bydd beddau’r mynwentydd yma yng
Ngorllewin Cymru wedi’u haddurno gyda chennin pedr a blodau lliwgar eraill wrth i bobl
cofio am eu hanwyliaid ymadawedig. Fel rhywun a symudodd i Loegr fel crwt ifanc
doeddwn i ddim yn gyfarwydd ag arferion Cymreig y tymor yma nes i mi symud i Llangeitho
ac edrych dros yr heol at yr eglwys ar y Sul cyn y Pasg a gweld y fynwent yn fôr o flodau
hardd. Cefais yr un profiad yn Brechfa, tra yn Llanfihangel Rhos-y-corn, lle roedd y mwyafrif
o’r Cymry cynhenid wedi diflannu yn sgil y coedwigo, roedd yr un hen wraig a fu ar ôl yn
ceisio dysgu ei chymdogion Saesneg newydd i roi blodau ar y beddau a fu’n mor bwysig iddi.

Yn ôl Esgob Wyn Evans mae llawer o fynwentydd cefn gwlad yn henach na’r eglwysi yn eu
canol, ac mae’r arferiad o wisgo’r beddau â blodau yn y gwanwyn yn mynd yn ôl i’r cyfnod
cyn-Gristnogol. Ond gyda dyfodiad yr Efengyl cafodd y ddefod hon (fel sawl un arall) ei
Christnogeiddio. Roedd y blodau bellach nid yn unig yn arwydd o barch tuag at hynafiaid,
ond hefyd yn ernes o obaith yr Atgyfodiad a’r bywyd newydd yng Nghrist. Mae’n well gan
ambell offeiriad ddilyn y Saeson a galw’r Sul yma yn ‘Sul y Palmwydd’ gan feddwl bod yr enw
hwnnw yn fwy ysgrythurol. Ond mewn gwirionedd mae Sul y Blodau yn hollol addas i
ddisgrifio geni’r gwanwyn ysbrydol ar ddechrau’r Wythnos Fawr.

Fel y gwyddoch erbyn hyn, mae Armenia bron mor agos at fy nghalon â Chymru. Yn hynod
iawn, yr enw Armeneg am Sul y Blodau yw Dzaghkazard – sef, yn llythrennol, ‘addurnedig â
blodau’ – enw sydd, yn ôl yr Armeniaid, yn adlewyrchu nid yn unig gobaith bywyd newydd y
gwanwyn, ond hefyd petalau blodau a wasgarwyd o dan traed asyn Iesu gan y plant wrth
iddo ddod mewn i Jerwsalem. Gan fod nifer helaeth ohonom wedi cael ein brechu erbyn hyn
mae yna deimlad o bethau yn adfywio wrth i ni dathlu Sul y Blodau a’r Pasg eleni ar ôl
cyfnod mor farwaidd a thrist.

Ein gwasanaethau Cymun Cymraeg nesaf ar Zoom: 11yb Dydd Sul 14 Mawrth; Dydd Sul 28
Mawrth (Sul y Blodau) 11yb [darlleniadau t.9]; Dydd Sul 4 Ebrill (Sul y Pasg) 5yh Hwyrol
Weddi’r Pasg [ni chynhelir gwasanaeth Cymraeg Zoom am 11yb, oherwydd mae Delyth yn
gweinyddu’r Cymun Pasg yn Llangynnwr a minnau yn Llannewydd am 11 yb] . SYLWER:
Gwasanaeth Cymun Cymraeg yn Eglwys Crist: Dydd Sul 11 Ebrill (Y Pasg Bychan) 11yb
[darlleniadau t.91].Bydd hwn yn gyfle arbennig i weld rhai o’n haelodau annwyl nad yw’n
gallu mynychu’r gwasanaethau Zoom. A WNEWCH CHI GYSYLLTU Â MR MALCOLM JONES
CYN GYNTED Â PHOSIBL OS YDYCH AM DDOD I’R GWASANAETH HWN ER MWYN I NI
GADW LLE I CHI.

Ceir manylion y gwasanaethau eraill ar y daflen Saesneg.

Canon Patrick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*